کودک در چه سنی زیاد از مادر دور نمیشه؟

در یک سالگی
5نفر=100%
----------------------------------------------
در یک و نیم سالگی
0نفر=0%
----------------------------------------------
در دوسالگی
0نفر=0%
----------------------------------------------